haberler

Füehrerscheintest online kostenlos2020-09-16

קנביס רפואי

בנק הגנים הקים את האוסף הלאומי לקנביס רפואי למחקר ופיתוח. באוסף מגוון גנטי רחב המאפשר מחקר איכותי.

עד היום  אושרו ע"י השירותים להגנת הצומח קווים שונים לגידול מחוץ לקרנטינה מבודדת. קווים אלו מיועדים לשימוש קהיליית המדע בישראל.

החומר הגנטי יינתן מתוך הקווים שאושרו ע"י השירותים להגנת הצומח - זרעים וייחורים בכפוף למלאי הזמין באוסף ובכמות של 5 זרעים מכל קו ו\או ייחור אחד מכל קו.

  • חלק מקווי האוסף זמינים בתצורת זרעים ואחרים בתצורת ייחורים.
  • הזרעים הניתנים הם תערובת של זכרים ונקבות
  • הייחורים הניתנים הם מצמחי אם שזוהו כנקבות או צמח הרמפרודיטי.
  • דמי הטיפול לקבלת החומר הצמחי:

ייחור מאוסף הקנביס של בנק הגנים עבור מוסד מחקר – 75 ₪

ייחור מאוסף הקנביס של בנק הגנים עבור מוסד פרטי או גוף מסחרי – 125 ₪

5 זרעים מאוסף הקנביס של בנק הגנים – 50 ₪

כפי שנקבע ע"י הוועדה המוסמכת במינהל המחקר החקלאי.

 

בכדי לקבל חומר צמחי מהאוסף, יש לשלוח לכתובת המייל Dikla@volcani.agri.gov.il:

  1. שם המחקר כפי שאושר ע"י וועדת המו"פ של היק"ר
  2. מספר המחקר כפי שניתן ע"י היק"ר
  3. שם החוקר הראשי כפי שמופיע ברשיון המחקר מאת היק"ר
  4. מספר עוסק מורשה

בנק הגנים יפנה בשם המבקש ליק"ר ולאחר אישור היק"ר, יופיע בנק הגנים כספק ברשיונות. נוכל לספק חומר גנטי , בכפוף להחזקת המבקש ברישיונות הנדרשים לפי חוק בהם ולאחר חתימת המוסד המבקש על הסכם שהעתק שלו יימסר למבקש.

לאחר הצגת רשיון יק"ר בו מופיע בנק הגנים כספק, נעביר למבקש את רשימת הקווים הזמינים.ARO Volcani Center HaMaccabim Road 68 , P.O.B 15159 Rishon LeZion 7528809 ISRAEL