haberler

Füehrerscheintest online kostenlos2019-12-31

שימור המגוון באזורים מופרים

 

ישראל ניחנה במגוון מיני צמחים גבוה ביותר בכל קנה מידה. רבים מהמינים בעלי חשיבות גבוהה לאדם ומנוצלים לתועלתו. בנק הגנים שם לעצמו למטרה לשמור את השונות הגנטית של צמחיית הבר של א"י בכדי להקים מאגר גנטי לצורך שימוש עתידי.  השטחים הפתוחים במדינת ישראל נתונים לשינויים גדולים כתוצאה מפעילות פיתוח אינטנסיבית של האדם. גידול מואץ של האוכלוסייה המלווה בתהליכי עיור ובניה מסיביים האופייניים לחיים בעולם המודרני גורמים לאיום מתמיד על בתי גידול טבעיים, מסבים להם נזק והרס, לעיתים בלתי הפיך, ופוגעים במינים הקיימים בהם. שימור מיני הבר הוא המעט שאנחנו יכולים להבטיח לדורות הבאים.

בפרוייקט זה המשותף עם המשרד להגנת הסביבה- האגף לשטחים פתוחים, יושם דגש על איסוף מיני בר באזורים מופרים הנתונים לשינויים קיצוניים כתוצאה מפעילות האדם.

יעד אופרטיבי:

שמירת המגוון הגנטי של צמחי הבר בישראל כחלק מיישום המלצות התכנית הלאומית למגוון ביולוגי באזורים מופרים על ידי האדם.

שימור המגוון הגנטי של צמחיית ישראל באזורים מופרים 2014

דוח סופי 2016 הגנת הסביבה- בנק הגנים

דוח סופי 2017 למשרד להגנת הסביבה, שימור מגוון גנטי באזורים מופרים

שימור המגוון הגנטי של צמחיית ישראל באזורים מופרים דו”ח סופי לשנת 2018

דוח סופי בנק הגנים אזורים מופרים 2019

 

 ARO Volcani Center HaMaccabim Road 68 , P.O.B 15159 Rishon LeZion 7528809 ISRAEL