haberler

Füehrerscheintest online kostenlos2021-12-13

צמחים בסכנת הכחדה

פעילות אורבאנית ושינויים אקלימים מהווים מרכיב מרכזי בהידלדלות אוכלוסיות מיני צמחים ובתי הגידול שלהם בארץ ובעולם. שינוי יעוד שטחים טבעיים לצרכי חקלאות, בניית ערים, ניצול יערות, פיתוח נרחב של תשתיות תחבורה ותעשיה, זיהום אויר ומקווי מים וניצול יתר של משאבי טבע פוגעים קשות במגוון הגנטי עד כדי סכנה אמיתית לשרידותם של אחדים מהמינים.

כדי להתמודד עם סוגיה זו נרתמו בנק הגנים ורשות שמורות הטבע והגנים למיזם משותף שמטרתו היא איסוף זרעים של מינים נדירים, אנדמיים ובסכנת הכחדה מהבר ושימורם ex-situ בתנאים מיטביים לתקופות זמן ארוכות בבנק הגנים. המיזם יתבסס על רשימת המינים האדומים של ישראל שפורסמה בשנים האחרונות ועל מאגרי מידע הכוללים את תפוצת המינים בישראל. מהלך העבודה יכלול איתור המינים בבר, איסוף הזרעים, ניקויים והכנתם לשימור ארוך טווח. מינים עם מצאי זרעים מצומצם יגודלו בריבוי מבוקר ליצירת מסת זרעים מתאימה לשימור. תהליך ריבוי המינים וגידולם משלב הנבט ועד לשחרור הזרעים יאפשר לימוד הפנולוגיה של כל מין בנוסף לפיתוח פרוטוקול הנבטה אופטימאלי עבורו.

כל שלבי העבודה של איסוף הזרעים, ניקוי, תיעוד המידע והריבוי יבוצעו בהתאם לנוהלי העבודה שפותחו בבנק הגנים ותואמים את הסטנדרטיים הבינלאומיים המקובלים בבנקי גנים אחרים בעולם.

 

מטרות

1. 
 
איסוף זרעים של מיני בר נדיריםאנדמיים ומינים בסכנת הכחדה כגיבוי Ex-situ     לאוכלוסיות טבעיות.

2. 
שימור ארוך טווח של דוגמאות הזרעים בבנק הגנים כבסיס למחקר וכמקור זרעים זמין לאישוש אוכלוסיות
 והשבת מינים נכחדים או שאוכלוסייתם נפגעה בבר.

3. 
ריבוי מיני בר נדירים או על סף הכחדה שעל פי מצאי הזרעים ונתוני האיסוף בבנק הגנים מספרם מועט
 ויש צורך להגדיל אותו וליצור דוגמת זרעים נאותה לשימור ארוך טווח.

4. 
הכנת פרוטוקול הנבטה למינים הנדירים כחלק מתהליך גידולם ליצירת מסת זרעים לשימור.

5. 
תיעוד הפנולוגיה של המינים כמידע חיוני ובסיסי לאפשרות השבה לבר.

6. 
הגברת שתוף הפעולה עם גופים נוספים לצורך חיזוק המודעות הציבורית ושמירה של מינים נדירים.

 

איסוף שימור וריבוי צמחי בר נדירים, אנדמים וצמחים בסכנת הכחדה בישראל דו"ח מסכם דצמבר 2014

איסוף שימור וריבוי צמחי בר נדירים, אנדמים וצמחים בסכנת הכחדה בישראל דו"ח מסכם דצמבר 2015

דוח שנתי 2016 , צמחים בסכנת הכחדה

דוח שנתי 2017 , לרשות הטבע והגנים, שימור מינים בסכנת הכחדה

איסוף שימור וריבוי צמחי בר נדירים, אנדמים וצמחים בסכנת הכחדה בישראל דו"ח מסכם 2018

איסוף שימור וריבוי צמחי בר נדירים, אנדמים וצמחים בסכנת הכחדה בישראל דו"ח מסכם 2019

איסוף שימור וריבוי צמחי בר נדירים, אנדמים וצמחים בסכנת הכחדה בישראל- דו"ח מסכם 2021

 ARO Volcani Center HaMaccabim Road 68 , P.O.B 15159 Rishon LeZion 7528809 ISRAEL