haberler

Füehrerscheintest online kostenlos2019-09-22

צמחי בר קרובי תרבות
בנק הגנים נוסד ופועל בין השאר על-מנת שיהיו בידינו כלים להתמודד עם משברים עתידיים בתחום אספקת המזון.

פעילות האדם על פני הגלובוס יחד עם תהליכים טבעיים גורמים לשינויים גדולים בתנאי הסביבה. הגידול באוכלוסייה יחד עם תהליכי עיור מואצים ובניה מסיבית, שינויים ביעוד הקרקע, (אם לבניה ואם לחקלאות) מהווים גורם מרכזי המניע את השינויים ע"פ הכדור ובעקבותיהם ירידה בשונות הביולוגית והעלמות מינים. 

בצד שינויים אלה אנחנו עדים לשינויים קיצונים בתנאי הסביבה כמו, התחממות גלובלית, שינויים בתדירות ופיזור המשקעים, אירועי מזג אוויר קיצוניים, אלה יחד עם העלייה בצפיפות האוכלוסייה מערערים את המערכת האקולוגית מצד אחד ופוגעים גם ביכולת להבטיח את אספקת המזון.

כך, אירועי בצורת שלהם אנו עדים בשנים האחרונות, תהליכי מדבור ומחסור במים מסכנים את יכולתנו להבטיח את כמות המזון שלה נידרש בעתיד. זאת ועוד עליית הטמפרטורה עלולה להשפיע על גורמי מחלה של צמחים העלולות לגרום להתפרצות מחלות שיפגעו קשה ביכולת הניבה ובכך לסכן את אספקת המזון למין האנושי. צפוי שגם איכות המזון עלולה להיפגע ובכדי לשפר את האיכות נדרש להגדיל את המגוון בין המינים ובתוך כל מין.

מדובר לכן במכלול שינויים שאת חלקם אין לנו אפשרות לחזות, ולכן מוטל עלינו לשמר את כלל הפוטנציאל הגלום במקורות הצמחיים.

צמחי הבר הם בסיס חשוב לשיפור גידולים תרבותיים, מהווים מקור להשבחה גנטית של מינים תרבותיים ועשויים לספק עמידויות בפני מחלות ותנאי עקה סביבתיים אחרים.

השינויים בתנאי הסביבה עלולים לגרום להעלמות תכונות ואף העלמות מינים, ללא שימור אותם מקורות גנטיים לא יהיה מהיכן לקחת את התכונות שנידרש להן בעתיד.

לישראל חשיבות בקנה מידה עולמי מעצם מיקומה על פני הגלובוס, כחלק מהעולם הישן, היכן שהתחיל תירבות של מיני מזון רבים, כאן נמצאים מקורות של גידולי מזון רבים וחשובים שעליהם מתבססת תזונת האדם בעולם המערבי.  צמחיית הארץ כוללת מיני בר קרובים של צמחי תרבות חשובים ביותר כגון: דגניים, קטניות, צמחי מספוא, צמחי מרפא ותבלין, עצי פרי וכו'. כ- 10% מצמחי הבר בארץ הם בעלי פוטנציאל כלכלי. מאגר צמחי גנטי זה חיוני לטיפוח עתידי של צמחי התרבות לתכונות בעלות חשיבות חקלאית כלכלית כגון: העלאת יבול, הקניית עמידויות לעקות ביוטיות ואביוטיות, הגברת תכולת מרכיבי תזונה חשובים, וכו', ומשמש במחקר סביבתי ארוך טווח.

כבר היום משמשת צמחיית הבר של ישראל את החוקרים כמקור לטיפוח גידולים תרבותיים, תהליך שיגדל ויתרחב כאשר קשת השינויים בסביבה יגדל והצורך באספקה של מזון רק יעלה.  ללא שמירה על מאגרים אלה נאבד את היכולת לשפר את גידולי המזון החשובים כדוגמת חיטה, שעורה או מזון לבעלי חיים (שיבולת שועל, חימצה, אספסת, תלתן....). מאגרי גנים אלה יעזרו לנו בהתמודדות עם משבר המזון העומד לפתחה של האנושות.ARO Volcani Center HaMaccabim Road 68 , P.O.B 15159 Rishon LeZion 7528809 ISRAEL