haberler

Füehrerscheintest online kostenlos2018-05-22

צמחי המים
בישראל, 62% ממיני צמחי המים מוגדרים בסכנת הכחדה וזאת על פי הספר האדום.

לימוד מנגנוני שימור ונביטת זרעים של צמחים מבתי גידול לחים 

מזה כעשור, בנק הגנים הישראלי במכון וולקני, מאפשר שימור ex-situ של על מיני צמחים נדירים ואלה העומדים בסכנת הכחדה. הזרעים שנאספים ונשמרים, משמשים הן כעתודת זרעים עבור הדורות הבאים והן כעתודת זרעים לשימוש מידי עבור השבות לבר שבנק הגנים מבצע יחד עם רשות הטבע והגנים מזה מספר שנים. 

השימור נעשה ראשית על ידי איסוף מכוון של זרעים מהבר על ידי בוטנאים מומחים, בהמשך יש תהליך ניקוי של הזרעים ובסיום ייבוש הזרעים כהכנה לשימור ארוך הטווח. לאחר שהזרעים עברו את התהליכים הנדרשים, הם עוברים למצב של הקפאה בטמפרטורות נמוכות במתקני בנק הגנים הייחודיים והייעודיים. צורת שימור זו, מקובלת בעולם כולו עבור מגוון רחב מאוד של זרעים המוגדרים בספרות המדעית כזרעים אורטודוקסיים (Orthodox seeds). צמחי המים, לעומת זאת, אינם נכללים ברובם בקטגורייה זו ואינם נשארים בצורה חיונית לאורך זמן כאשר הם עוברים את התהליך המקובל של ייבוש והקפאה.

בישראל, 62% ממיני צמחי המים מוגדרים בסכנת הכחדה וזאת על פי הספר האדום. יתרה מכך, על אף שבישראל צמחי המים מהווים רק 1.5% מכלל הפלורה -  21% מהצמחים שנכחדו בישראל הנם צמחי מים. לכן, אנו רואים חשיבות עליונה לשמר את מגון המינים של צומח המים הישראלי גם בבנק הגנים בשימור ex-situ, כפי שנעשה עם צמחים נדירים אחרים בישראל וזאת כדי להבטיח את קיומם ארוך הטווח יחד עם עתודה להשבות לבר במקרה הצורך.

שיטות השימור לטווח הארוך של זרעים שאינם מוגדרים כזרעים אורטודוקסים, אינה ידועה לאשורה. עבור מקצת המינים, קיים הידע לשימור לשנה אחת - מרגע האיסוף ועד לזריעה בשנה שלאחר מכן ושיטות אלו אינן כוללות את המתואר לעיל. בנוסף, אוכלוסיות צמחי מים שמקורן בישראל של מינים שהוגדרו כמינים אורטודוקסים על פי שיטות השימור של ה- Millenuim Seed Bank, Kew England, נמצאו אצלנו כלא ניתנים לשימור בתהליך של ייבוש והקפאה ואיבדו את חיוניותם כשנה לאחר שעברו את התהליך.

ברור אם כן, שיש להבין וללמוד את המנגנונים הנכונים לשמירה ארוכת טווח של זרעי צמחי המים בכדי שניתן יהיה לשמור בבנק הגנים עתודות של זרעים לשימוש במידת הצורך. בנוסף, בכדי לבחון את החיוניות של הזרעים לאחר שיטות השימור השונות יש צורך להבין את שיטות ההנבטה הדרושות עבור מינים אלו.

בשיתוף רשות הטבע והגנים, אנו בוחנים בתכנית דו-שנתית פרוטוקולים שונים לשמירה על חיוניותם של צמחי מים שונים מהפלורה הישראלית במתקני בנק הגנים. לאחר ביסוס השיטות, ניתן יהיה להרחיב את כמות המינים הנבחנת והנשמרת ולהתחיל להעמיד אוסף ex-situ של צמחיית המים הישראלית, בדגש אותם צמחים הנמצאים בסכנת הכחדה ונדירים בהופעתם.

 

 

 ARO Volcani Center HaMaccabim Road 68 , P.O.B 15159 Rishon LeZion 7528809 ISRAEL