haberler

Füehrerscheintest online kostenlos2019-09-22

הנהלה המדעית

מאז הקמתו, בנק הגנים פועל בכפוף להנהלה מדעית שתפקידה לבטא את אופיו הציבורי- לאומי של המוסד. בהנהלה המדעית חברים נציגים של מרבית מוסדות המחקר הרלוונטיים בארץ ונציגי משרדי ממשלה הקשורים לפעילות הבנק. תפקידה של ההנהלה המדעית לתמוך מדעית ואדמיניסטרטיבית בצוות המפעיל את הבנק, לקבוע את המדיניות על פיה יופעל הבנק וכן לייעץ ולבקר את הפעילות השוטפת.

ישראל חברה מזה מספר שנים בארגון European Cooperative Program for Plant Genetic Resources [ECPGR] – תכנית שיתוף פעולה אירופאי לשימור מקורות גנטיים צמחיים. מתפקידי ההנהלה המדעית של בנק הגנים, למנות את נציגי ישראל בקבוצות העבודה השייכות ל ECPGR

ההנהלה המדעית של בנק הגנים מפעילה זה 5  שנים קרן התומכת בפרויקטים הקשורים בריבוי ואפיון האוסף החקלאי של בנק הגנים.

לפרטים נוספים ולקול הקורא: https://igb.agri.gov.il/web/attach/147264041955518200.pdf?lang=he

חברי ההנהלה המדעית

פרופ' חיים קיגל, האוניברסיטה העברית – יו"ר

פרופ' אבי פרבולוצקי, מכון וולקני

פרופ' רפי פרל טרבס, אוניברסיטת בר אילן

ד"ר טובית רוזנצוויג, אוניברסיטת אריאל

ד"ר מישל זכאי, אוניברסיטת בן גוריון

פרופ' ציון פחימה, אוניברסיטת חיפה

ד"ר מרגרטה וולצ'אק, רשות הטבע והגנים

גב' נועה שטיינר, המשרד להגנת הסביבה

ד"ר עינב מייזליש גתי-מנהלת בנק הגנים

 ARO Volcani Center HaMaccabim Road 68 , P.O.B 15159 Rishon LeZion 7528809 ISRAEL