haberler

Füehrerscheintest online kostenlos2021-12-13

מתקני בנק הגנים

 

התשתית כוללת מתקני טיפול ושימור ייחודיים, מכשירים המפרידים זרעים לפי משקל, חדרי ייבוש מבוקרי טמפרטורה ולחות, חדרי אחסון בהקפאה עמוקה, חדרי מעבדה, מערך איסוף וטיפול בזרעים (בדיקות איכות, נביטה) ומערך גידול וריבוי צמחים. כל עבודת בנק הגנים (נתוני איסוף, מיידע פיטו-גיאוגרפי, נתוני ניקוי, אריזה, הנבטה, גידול בשדה, הזמנות והפצה של זרעים)  מתועדת במאגר המידע הממוחשב מבוסס על שרת   MYSQL. מערכת זו משמשת כלי ניהולי ותכנוני בקביעת יעדים ומעקב אחר העבודה השוטפת. מאגר מידע זה עובד בהתאמה מלאה לאתר האינטרנט של הבנק המאפשר הצגה של הנתונים לקהלי היעד השונים והזמנת דוגמאות זרעים.

 ARO Volcani Center HaMaccabim Road 68 , P.O.B 15159 Rishon LeZion 7528809 ISRAEL